Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás jako uživatele webových stránek www.wellyou.cz, informujeme o zpracování Vašich údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Well You Health Club s.r.o. se sídlem Loudova 2432/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 08918392, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 327521 (dále též jen “My”).

Jaké údaje o Vás zpracováváme a proč?

Abychom Vám mohli řádně poskytnout naše služby (zejména zpřístupnili obsah webových stránek www.wellyou.cz) a zároveň abychom splnili všechny legislativní požadavky, můžeme o Vás zpracovávat tyto údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty.

Vaše osobní údaje mohou být námi zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu (Vztah mezi mezi a Vámi, který vznikl zejména na základě smlouvy, objednávky, registrace, účasti v soutěži)
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (zvyšujeme bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových (k vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.)
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů uživatele webových stránek
 • Provádění analýz a měření (zjišťujeme například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas stávený na stránkách., abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní)
 • Prezentace výsledků soutěží, získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích 
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb (můžeme Vám zasílat obchodní sdělení prostřednictvím emailu)
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • Oprávněný zájem (můžeme zpracovávat některé osobní údaje svých minulých a současných zákazníků a registrovaných uživatelů pro účely přímého marketingu)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

Komu Vaše údaje předáváme?

S Vašimi údaji se může seznámit náš správce webových stránek, zpracovatel účetní agendy a marketingová podpora na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání zpřístupnění digitálního obsahu webových stránek www.wellyou.cz a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy, respektive náš oprávněný zájem na ochranu našich práv, tedy po dobu běhu promlčecích lhůt.

Jaká máte práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům Chcete-li vědět, jestli o Vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů V případě, že máte pocit, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu, kterou provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení V případě, že máte podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů narušujeme ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete od nás požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na
 • Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete od nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě
 • Vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.
 • Právo odvolání souhlasu: pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

Použití cookies

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas použitím následujících služeb: iBillboard, Google, Facebook, Twitter, R2B2, Czech Publisher Exchange, Adform, Grape Media, Optimics, Programatic, Google Analytics, NetMonitor, ChartBeat, Teads, Adobe audience manager, Smarlook, Cxense, Xaxis.

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají nám poskytovat, chránit a zlepšovat její služby. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek). Soubory cookies používáme v případě, že navštívíte naše weové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na webové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies Stránky využívají? Na Internetových stránkách můžeme využívat dva druhy cookies:

 • session cookies Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.
 • permanentní cookies (nebo tracking cookies) Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Přihlášení a zabezpečení Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na webové straánky. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele dochází k ukládání do cookies informace o přihlášení nebo odhlášení.

Reklamy Pomocí cookies je na webových stránkách upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte prostřednictvím elektronické poštyna adresu info@wellyou.cz, případně na výše uvedenou adresu našeho sídla k rukám jednatele.