Všeobecné obchodní podmínky

i. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi objednateli a uživateli digitálního obsahu, služeb a zboží v e-shopu webových stránek www.wellyou.cz – dále též jen „webové stránky“, a to zejména uživateli videí, psaných článků a hlasových záznamů (zejména podcastů), případně dalších zvukových, obrazových, grafických a jiných záznamů – dále též jen „Příspěvky“, dále zboží a služeb Well You, na straně jedné, a poskytovatelem – obchodní společností Well You Health Club s.r.o. se sídlem Loudova 2432/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 08918392, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 327521, která vykonává majetková autorská práva k Příspěvkům (dále jen „Poskytovatel“ či Prodávající“), na straně druhé. Součástí poskytovaných služeb je zasílání „newsletteru“ (editorial o obsahu a aktivitách www.wellyou.cz) e-mailem. Odběr newsletteru může kupující kdykoli odhlásit.
 2. Objednatelem se přitom rozumí osoba, která řádně objednala zpřístupnění Příspěvků, nebo zakoupila zboží či služby e-shopu, způsobem dále uvedeným v těchto obchodních podmínkách - dále též jen jako „Objednatel“ či „Kupující“. Uživatelem se rozumí osoba, které bude zpřístupněn digitální obsah, tj. bude oprávněna sledovat Příspěvky na webových stránkách, přičemž tato osoba může být odlišná od Objednatele – dále též jen jako „Uživatel“.
 3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace provedené na webových stránkách může Kupující či Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Při registraci na webových stránkách a při objednávání zpřístupnění Příspěvků je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu může Kupující či Uživatel aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou Prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským emailem a heslem.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující či Uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 5. Kupující či Uživatel berou na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Objednávka Příspěvků, uzavření kupní smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu webových stránek, tj. Příspěvků (dále též jen „Kupní smlouva“)

 1. Příspěvky jsou zpřístupněny na webových stránkách Poskytovatele www.wellyou.cz a jsou pravidelně aktualizovány, periodicita je častější než měsíční.
 2. Objednávka Příspěvků vzniká na základě dobrovolného objednání zájemcem prostřednictvím registračního formuláře, který je třeba vyplnit na webových stránkách. Objednatelem příspěvků může být pouze osoba starší patnácti let, která je plně svéprávná. Zpřístupnění Příspěvků může Objednatel objednat i ve prospěch třetí osoby.
 3. Zpřístupnění příspěvků zajišťuje Poskytovatel.
 4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací). Akceptování objednávky zpřístupnění Příspěvků provedenou prostřednictvím registračního formuláře bude Prodávajícím kupujícímu potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou Objednatel uvedl v registračním formuláři. 
 5. Prodávající není povinen v odůvodněných případech akceptovat objednávku Objednatele a o této skutečnosti je Objednatele povinen vyrozumět.
 6. Objednatel či Uživatel je srozuměn s tím, že údaje poskytnuté při objednání zpřístupnění Příspěvků mohou mít povahu osobních údajů a Poskytovatel bude tyto údaje zpracovávat jen v rozsahu nutném pro naplnění předmětu Kupní smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 7. Aktuální výše předplatného, tj. kupní cena za zpřístupnění Příspěvků, a jeho varianty jsou uvedeny vždy na webových stránkách. Výše předplatného, tj. cena za zpřístupnění Příspěvků, a jeho varianty mohou být Poskytovatelem měněny s tím, že pro Objednatele platí vždy cena a varianty uvedené na webových stránkách v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění Příspěvků. Kupní cena za zpřístupnění Příspěvků již zahrnuje náklady na dodání Příspěvků.
 8. Provedením objednávky Objednatel akceptuje tyto obchodní podmínky a dále cenu, variantu a dobu objednaného zpřístupnění Příspěvků. Odeslaná objednávka zpřístupnění Příspěvků je závazná. V případě žádosti o ukončení přístupu k Příspěvkům dříve, než uplyne příslušné období, které Objednatel zvolil, nevzniká nárok na dobropisování jakékoli částky. Pokud je k objednávce nabízen určitý benefit, vztahuje se pouze na nové Objednatele a Uživatele. V případě vyčerpání nabízeného benefitu je Poskytovatel oprávněn nahradit jej jiným benefitem.
 9. Závazek Poskytovatele z Kupní smlouvy je podmíněn zaplacením ceny za zpřístupnění Příspěvků. Za okamžik zaplacení se považuje okamžik připsání ceny za zpřístupnění Příspěvků na účet Prodávajícího. Okamžikem zaplacení vzniká Uživateli právo sledovat Příspěvky a Poskytovateli povinnost Uživateli sledování Příspěvků umožnit a další práva a povinnosti, stanovené těmito obchodními podmínkami. 
 10. Před uplynutím doby trvání smlouvy může být Objednatel a Uživatel na nadcházející uplynutí doby zpřístupnění Příspěvků upozorněn a informován o dalších možnostech prodloužení zpřístupnění Příspěvků.
 11. Poskytovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Objednatele (Uživatele) ukončit či omezit zpřístupnění Příspěvků, zejména jestliže:
  Kupující či Uživatel, případně osoby, kterým jimi byly Příspěvky zpřístupněny, používají služby v rozporu s těmito podmínkami;
  Kupující či Uživatel, případně osoby, kterým jimi byly Příspěvky zpřístupněny, používají Příspěvky ke komerčním a jiným účelům;
  Kupující či Uživatel nepoužil svůj uživatelský účet déle než 6 (slovy šest) měsíců;
  Uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod webových stránek nebo data na nich uložená.
 12. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje a nenese odpovědnost za:
  - funkčnost datové sítě Uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
  - jakékoli případné škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách webových stránek nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
  - obsah webových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
  - to, že webové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.
 13. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Poskytovatele. Poskytovatel však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby služby byly dostupné, s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Poskytovatele.
 14. Webové stránky mohou být ze strany Poskytovatele měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky webových stránek stahovat, Uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z Příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a Příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli rozšiřování a komerční užití Příspěvků je zakázáno.

IV. Objednávka zboží a elektronických služeb, uzavření kupní smlouvy

 1. Zboží a Služby jsou Prodávajícím inzerovány na webových stránkách e-shopu. Kupní smlouva vzniká odesláním Objednávky Kupujícím a přijetím Objednávky Prodávajícím. Toto přijetí potvrdí Prodávající Kupujícímu na jím zadaný email v Objednávce. Takto uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran nebo ze zákonných důvodů.
 2. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Objednat”.
 3. Kupující je vázán Obchodními podmínkami od okamžiku odeslání objednávkového formuláře s vyplněnými údaji. Při uzavírání kupní smlouvy je Kupující vždy seznámen (znovu) s aktuálním zněním Obchodních podmínek, se kterými vyslovuje souhlas a prohlašuje, že byl s nimi seznámen před odesláním své Objednávky. Potvrzením a odesláním Objednávky Kupující prohlašuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil.

V. Podmínky platby, dodací lhůty

 1. Objednatel si v rámci objednávky zvolí způsob, kterým bude platba  za zpřístupnění Příspěvků/Zboží/Elektronických Služeb provedena.
 2. Platba se provádí:
  a) prostřednictvím bankovních převodů - bezhotovostním převodem prostřednictvím platebního systému Gopay tak, že Objednatel nebo jím pověřená osoba zašle příslušnou cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele pod variabilním symbolem, který mu je sdělen spolu s dalšími platebními údaji v e-mailu, který obdrží, nebo přímo při platbě systémem Gopay.
  b) platební kartou prostřednictvím platebního systému Gopay.
 3. Objednatel uhradí předem celou částku (cenu za zpřístupnění Příspěvků) za období, na které objednal zpřístupnění Příspěvků, stejně tak i celou částku za poskytnutí Zboží či Elektronické Služby (voucheru na službu). Kupující souhlasí s automatickým placením ceny bez potřeby osobní autorizace platby ze strany držitele platební karty apod. Způsob platby s automatickým placením ceny za zpřístupnění Příspěvků se stanovuje na dobu neurčitou, s tím, že Kupující ho může kdykoliv změnit případně zrušit v rámci funkcionalit svého uživatelského účtu. Frekvence automatického placení  bude korespondovat s předplaceným obdobím v souladu s aktuálním ceníkem Poskytovatele. Kupující zároveň bere na vědomí, že číslo platební karty Poskytovatel nebude uchovávat. V případě zvolení automatického placení ceny za zpřístupnění Příspěvků též Kupující výslovně souhlasí s automatickým obnovováním zpřístupnění Příspěvků vždy na předplacené období za cenu stanovenou Poskytovatelem v čase obnovení.
 4. Zpřístupnění digitálního obsahu webových stránek, tj. Příspěvků, bude možné po připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele, a to po dobu, na kterou bude cena za zpřístupnění uhrazena.

VI. Reklamace

 1. Zákonná práva spotřebitelů dle občanského zákoníku nejsou tímto článkem dotčena.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží/elektronická služba při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal: má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Příspěvku/ů na webových stránkách, či v případě nespokojenosti se zbožím/elektronickou službou, uplatňuje uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: info@wellyou.cz.
 4. K zahájení reklamačního řízení je nutné, aby Kupující či Uživatel prokázal, že byla řádně uhrazena cena za zpřístupnění digitálního obsahu webových stránek, či za koupi zboží/elektronické služby. Kupující či Uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení. Na základě těchto údajů Poskytovatel zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Uživateli umožněno řádné zhlédnutí příslušného Příspěvku/ů na webových stránkách.

VII. DODACÍ LHŮTA

 1. Dodání Zboží se uskuteční dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího v co nejkratším termínu, zpravidla ve lhůtě 10 pracovních dní. V případě zaplacení Služby nebo Zboží bezhotovostní platbou přichází Voucher na e-mail uvedený Kupujícím v Objednávce.
 2. Místo dodání je stanoveno v Objednávce učiněné Kupujícím. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedenou adresu v Objednávce. Dopravu na adresu určení zajistí Prodávající. Daňový doklad (faktura) je zasílán na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.
 3. Rozvoz Zboží zajišťuje Prodávající na území ČR. Poštovné a balné plně hradí Kupující. Ceny za přepravu jsou uvedeny včetně DPH.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Objednatel nemůže dle ustanovení § 1837 písm. l) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, jestliže nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil Objednateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel tímto informuje Objednatele, že v případě jím uzavírané smlouvy o zpřístupnění digitálního obsahu webových stránek, tj. Příspěvků (Kupní smlouvy), výslovně souhlasí s tím, že mu bude digitální obsah zpřístupněn (dodán) před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy. Objednatel tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozí větě nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, neboť je Objednateli (Uživateli) umožněno čerpat produkt dle Kupní smlouvy ihned, jakmile se po řádném zaplacení ceny prvně přihlásil na jeho uživatelský účet.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout či zrušit Objednávku nebo její část v případě, že: se Zboží již nevyrábí nebo nedodává; Služba nemohla být uskutečněna nebo Zboží nemohlo být dodáno z důvodu zásahu vyšší moci; kupní cena dle Objednávky nebyla uhrazena zákazníkem; dodavatel Prodávajícího výrazným způsobem změnil cenu Zboží nebo Služby.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.8.2020. Poskytovatel je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení jejich účinnosti a jejich nahrazení novými obchodními podmínkami, tím však nejsou dotčeny Kupní smlouvy uzavřené před účinností nových obchodních podmínek.
 2. Zvláštní ujednání mezi Objednatelem či Uživatelem a Poskytovatelem odchylující se od těchto obchodních podmínek, mají přednost.

 

Well You Health Club s.r.o.                                                                                              V Praze, dne 4.3.2021

DODATEK K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM - OPAKOVANÉ PLATBY

 1. Za měsíční, čtvrtletní a roční předplatné se Objednatel může přihlásit a získat přístup k celému obsahu Programu Be Fit (dále jen Služba).
 2. Předplatné Služby lze hradit jednorázově. Částka je Objednateli stržena okamžitě při koupi, tudíž předplatné platí ode dne provedení platby. Částka je fixní.
 3. 3.Objednatel souhlasí s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay a se založením a parametry opakované platby. S údaji platební karty Objednatele GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1.
 4. Poskytovatel může dle svého uvážení po omezenou dobu a za podmínek stanovených v souvislosti s nabídkou a Smlouvou nabídnout Službu na 7 dní bez povinnosti uhradit předplatné (dále jen „Zkušební doba“). Objednatel může Službu ukončit kdykoli během Zkušební doby, aniž by musel za Službu platit. Poskytovatel neúčtuje žádné poplatky během Zkušební doby.
 5. Objednatel má nárok na jednu Zkušební dobu během jakékoliv souvislého dvanácti (12) měsíčního období. Nárok na Zkušební dobu může být ze strany Poskytovatele ověřen na základě údajů poskytnutých Objednatelem, které mimojiné zahrnují jméno a příjmení, emailovou adresu, způsob úhrady, číslo karty, její platnost a kód CVC. V případě, že Poskytovatel má podezření na zneužití Zkušební doby, Poskytovatel může okamžitě učinit opatření k zamezení takového zneužití, včetně ukončení Smlouvy.
 6. Pokud Objednatel neukončil Smlouvu během Zkušební doby, bude Zkušební doba automaticky a bez předchozího oznámení Objednateli změněna na řádnou Smlouvu o předplacené Službě, za kterou musí Objednatel zaplatit měsíční předplatné, tj. 250 Kč. Pokud se Objednatel rozhodne, že nechce být platícím Objednatelem, musí Smlouvu ukončit ve Zkušební době nebo v předstihu před dalším stržením platby. Službu ukončí talčítkem zrušit předplatné, nebo emailovou komunikací na email info@wellyou.cz. Datum uplynutí Zkušební doby bude Objednateli trvale k dispozici na uživatelském účtu.